Lutherova ruža je oficiálnym symbolom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

V strede "Lutherovej ruže" je čierny kríž. Kríž je umiestnený v červenom srdci. Kríž v červenom srdci je položený na bielej ruži. Biela ruža je obklopená modrou farbou, farbou neba. Okolo celého tohto symbolického obrazu je zlatý kruh, zlatá obrúčka. Lutherova ruža sa vyskytuje v rozličných obmenách. Ale spomenuté prvky Lutherovej ruže a ich uvedené farby predstavujú autentickú Lutherovu ružu, tzv. Lutherov erb.

Martin Luther vysvetlil význam tohto symbolu vo svojom liste z dňa 8. júla 1530 takto: “Najprv je to čierny kríž v srdci, ktorý má svoju prirodzenúfarbu. kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás robí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca, tak je to spravodlivé. Takéto srdce stojí uprostred bielej ruže, lebo biela je farbou anjelov. Táto ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti. V tomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov...”

Význam jednotlivých častí Lutherovej ruže:

Čierny kríž v červenom srdci je v centre života kresťana. Predstavuje vieru v Ukrižovaného. Táto viera je prameňom skutočného šťastia a zmyslu života.

Biela ruža symbolizuje Boží pokoj, radosť a útechu, ktoré dostáva kresťan skrze vieru.

Modrá plocha znamená nebo, symbolizuje počiatok nebeskej radosti, ktorú má už teraz veriaci v Pánovi Ježišovi.

Zlatý kruh po obvode nemá začiatok ani koniec. Symbolizuje nekonečnosť nebeského šťastia, ktoré prevyšuje všetky radosti a majetky pozemského života a sveta.

Latinský nápis vivit (na obrázku nevidno) na modrej ploche pri lupeňoch ruže znamená „žije“. Odkazuje na Vzkrieseného, ktorý zomrel za naše hriechy, ale ožil a žije. Pripomína kresťanom, že veria v živého Pána.