Zasadnutie zborového presbyterstva - 18.03.2022

Zasadnutie zborového presbyterstva - 18.03.2022

Vážený brat presbyter, vážená sestra presbyterka,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré sa bude konať v piatok 18.3.2022 o 18.00 v zborovej sieni na evanjelickej fare v Očovej s nasledovným programom:

  1. Uvítanie, pieseň a modlitba, otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
  2. Zápisnica z posledného zasadnutia zb. presbyterstva
  3. Kontrola plnenia uznesení zborového presbyterstva
  4. Správa o hospodárení a výkaz hospodárenia za r. 2021
  5. Rozpočet na r. 2022
  6. Príprava výročného zborového konventu
  7. Aktuálne zborové záležitosti
  8. Diskusia
  9. Uznesenia
  10. Záver

Prineste si so sebou Spevník. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť nášho zasadnutia, môžete svoju neprítomnosť ospravedlniť u predsedníctva CZ-u najneskôr deň pred zasadnutím zborového presbyterstva.